1. Vilkårenes formål og rækkevidde

Disse vilkår fastsætter de nærmere betingelser for homekit.dk levering af varer, som angivet i den konkrete ordrebekræftelse. De nærmere regler for levering, ansvar, rettigheder, ophør mv. fremgår af nærværende vilkår. Hvis vilkårene er fraveget, vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

 1. Aftaleindgåelse

Aftale om leverance fra homekit.dk er først bindende og endelig for begge parter ved købers modtagelse af homekit.dk ordrebekræftelse.

 1. Leveringstid

Normalt leveres 97% af vores danske leverancer inden for 2 hverdage (for ordre afgivet inden kl. 12.00 på hverdage), men rent juridisk er leveringstiden 3-7 arbejdsdage fra homekit.dk for leverancer inden for Danmark jf. Post Danmark og GLS leveringsbetingelser. Der må påregnes ekstra leveringstid ved forsendelser til andre lande, med mindre de leveres med DHL Express, idet der ofte leveringen inden for 2 hverdage. Angives der i ordrebekræftelsen ingen leveringstid, er den i parternes korrespondance sidstnævnte leveringstid gældende. Sker levering ikke inden 30 dage efter den angivne leveringstid, er køberen berettiget til at annullere den indgåede aftale. homekit.dk kan ikke ifalde erstatningsansvar på baggrund af forsinkelse af leverancen.

 1. Leveringssted

Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, leveres der ab lager.

 1. Transport

Efter nærmere aftale med køber kan homekit.dk arrangere fragt af varen til et sted angivet af kunden for kundens regning og risiko.

 1. Risikoens overgang

Risikoen for hændelig skade eller undergang overgår til køber ved levering.

 1. Priser og betaling

Der kan anvendes flg. betalingskort i shoppen: MasterCard, Maestro, Visa og American Express. Den endelige pris fremgår af ordrebekræftelsen. Gebyr i ordrebekræftelsen er det gebyr, der opkræves af kreditkortselskabet. Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelsen. Ved forsinket betaling er 2M-Trade berettiget til at opkræve rente fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned. homekit.dk skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Sker betaling ikke til forfald, er homekit.dk berettiget til at standse produktion, transport eller lignende, indtil betaling er sket.

 1. Den 14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet, har du 14 dages fortrydelsesret, der løber fra leveringen af dine varer. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere selve varen. Du SKAL give homekit.dk skriftlig besked om fortrydelse af købet. Det er ikke nok bare at nægte at modtage pakken. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark, GLS eller anden fragtmand senest 14 dage efter din anmodning om at fortryde købet. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af homekit.dk ud fra en mulig salgsværdi.

Undtagelser

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på f.eks. film, spil og software, kan derfor kun fortrydes i plomberet emballage.
 2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Det gælder f.eks. spil, film og software mv., der leveres som digitale overførsler via internettet og stilles til rådighed direkte efter, at bestillingen gennemføres. Derfor betragtes den ‘digitale plombering’ for brudt, når handlen gennemføres. Ved brudt plombering er der ikke længere fortrydelsesret på produktet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, så pas altid ekstra godt på den originale emballage (tag-mærker), da indpakningen har en betydelig værdi for varen. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af homekit.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. homekit.dk returnerer beløbet inden 14 dage i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.

8.1. Sådan returnerer De varen

Du SKAL give homekit.dk skriftlig besked om fortrydelse af købet. Herefter fremsender du for egen regning dine returvarer inkl. kopi af købsfaktura til returadressen, som er følgende: homekit.dk, Solbyen 96, 9000 Aalborg. Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg en kopi af købsfakturaen, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos homekit.dk.

homekit.dk anbefaler, at varen returneres og sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til homekit.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

 1. Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Har du som forbruger købt varer, har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte homekit.dk og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

homekit.dk indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundeservice. Lider varen af en fejl eller mangel, vil homekit.dk søge at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for homekit.dk.

 1. Ejendomsforbehold

Det solgte er solgt med ejendomsforbehold og er homekit.dk ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte have været afholdt af homekit.dk på købers vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, forpligter køberen sig til på behørig vis at drage omsorg for produkterne, herunder at opbevare det solgte forskriftsmæssigt, at holde det solgte brand-, tyveri, og vandskade-forsikret til den fulde fakturerede værdi og i øvrigt ikke foretage nogen form for ændringer af det solgte eller emballagen uden homekit.dk skriftlige samtykke. Køber forpligter sig til, ikke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte uden homekit.dk samtykke, indtil ejendomsretten er overgået til denne.

 1. Fejl eller mangler

Køberen er på trods af eventuel gennemført kvalitetskontrol altid forpligtet til at undersøge og kontrollere det købte umiddelbart efter levering. Er der fejl eller mangler, skal disse straks efter at de burde være opdaget, påtales overfor homekit.dk, sker dette ikke bortfalder adgangen til reklamation. Såfremt der konstateres mangler og køberen har reklameret korrekt overfor homekit.dk, forpligter homekit.dk sig til at foretage omlevering eller afhjælpning efter homekit.dk valg så snart som muligt. Herudover er homekit.dk ikke ansvarlig for fejl eller mangler.

 1. Ansvar

homekit.dk er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance eller omkostninger til tredjemandsafhjælpning samt lignende indirekte tab eller skade. homekit.dk erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til 50 % af kontraktsummen for den pågældende leverance ekskl. moms, told og eventuel fragt. homekit.dk er ansvarlig for produktansvar i henhold til den enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet. Har køber selv designet det solgte på baggrund af homekit.dk patenter, er homekit.dk ikke ansvarlig for specifikationer udarbejdet af køber, men derimod alene for funktionaliteten, der stilles til købers rådighed.

 1. Immaterielle rettigheder

Intet i nærværende vilkår eller ordrebekræftelsen skal opfattes således, at køberen får en licens, brugsret eller andre lignende rettigheder til homekit.dk patenter, udover hvad der udtrykkeligt er aftalt eller en klar forudsætning for begge parter. homekit.dk navn og produktnavne må ikke anvendes i anden sammenhæng end i forbindelse med salg af homekit.dk produkter.

 1. Hemmeligholdelse

Parterne i henhold til nærværende vilkår er forpligtet til at hemmeligholde den anden parts forretningshemmeligheder, som de kommer i besiddelse af i forbindelse med samarbejdet mellem parterne.

 1. Force majeuere

homekit.dk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke i Danmark samt mere eller mindre udbredt strejke i produktionslandet, væsentlige transportproblemer til og fra produktionslandet eller i Danmark i øvrigt, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen og leveringsproblemer fra underleverandører.

 1. Lovgivning

Køber er forpligtet til at indhente alle nødvendige tilladelser mv. for egen regning til salg af homekit.dk produkter. Køber er forpligtet til at udarbejde og medsælge alle nødvendige brugsvejledninger til homekit.dk produkter i henhold til gældende lovgivning i salgslandet. homekit.dk har intet ansvar for, at de solgte produkter lovligt kan anvendes i salgslandet.

 1. Løbende retsforhold

Indgås der mellem homekit.dk og køber et løbende restforhold, kan dette opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned af hver af parterne. Opsiges eller ophæves et løbende restforhold, er homekit.dk ikke berettiget til at købe hele købers lager af homekit.dk produkter tilbage til fakturapris.

 1. Dansk ret

I den udstrækning at dansk ret ikke udtrykkeligt er fraveget i ovennævnte punkter, finder den anvendelse.

 1. Tvister

Opstår der uenighed eller problemer mellem parterne, skal ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende vilkår og parternes aftaleforhold i øvrigt afgøres ved retten i Aalborg, hvor homekit.dk har sit vedtægtsbestemte hjemsted.


Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er dog primært relevant at benytte denne, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail posturedynamics@2m-trade.com.